Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Adamów
Menu góra
Strona startowa Wójt Zarządzenia Wójta Rok 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2023, bieżące, menu 109 - BIP - Urząd Gminy Adamów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2023

Rok 2023

Wykaz Zarządzeń Wójta Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Adamów regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych

Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów"

Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli"

Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wspieranie aktywności lokalnej" na kwotę 59 500

Zarządzenie Nr 7 /2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Wspieranie aktywności lokalnej"

Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Adamowie

Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117,120/1, 122, 123, oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda"

Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: „Dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów uczęszczających do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2023r."

Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego".

Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego".

Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2023r."

Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie; zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów

Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.

Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu roboczego do spraw dostępności w Gminie Adamów

Zarządzenie Nr 27/23 w sprawie powołania redaktora naczelnego gazety samorządowej „Informator Gminy Adamów"

Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie szczegółowych kierunków działania oraz sposobu kierowania realizacją zadań obronnych wykonywanych w 2023 roku w ramach ustawy o obronie ojczyzny

Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej Adamowie za 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki)"

Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie powierzenia Pani Anecie Moryń pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Adamów o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów

Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Adamów obejmującego rok 2022

Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Drożdż obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/12 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zapewnienia okularów i szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zaorania drogi gminnej w obrębie Suchowola w związku z wnioskiem z dnia 09.03.2023 r. L.dz. 1144/23

Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów dokumentów dla realizacji zadania polegającego na udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Adamów polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowych"

Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2022 Wójta Gminy Adamów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Klubu Senior funkcjonującego w ramach projektu pn. „STREFA PLUS 50 — rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior" nr projektu RPLU. 11.02.00-06-0048/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Zarządzenie Nr 51/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na ternie gminy Adamów

Zarządzenie Nr 53/2023 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 54/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „obsługa parku linowego" na kwotę 16 000 zł

Zarządzenie Nr 55/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu „obsługa parku linowego"

Zarządzenie Nr 56/2023

Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 59/23 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy z wniosku Pana... zam.... odnośnie podwyższenia terenu działek oznaczonych numerami 1169 i 1064/2 położonych w obrębie... przez ich współwłaścicieli oraz zasypanie rowów przydrożnych drogi gminnej oznaczonej numerem działki 1149 przy w/w działkach i ewentualnego zakłócenia stosunków wodnych

Zarządzenie Nr 60/2023 w sprawie powołania komisji odbioru zaliczkowego

Zarządzenie Nr 61/2023 w sprawie powołania komisji odbioru zaliczkowego

Zarządzenie Nr 62/2023 w sprawie powołania komisji odbioru zaliczkowego

Zarządzenie Nr 63/2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Adamów za rok 2022

Zarządzenie Nr 64/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg"

Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy gospodarowania ściekami na terenie nieruchomości położonej Suchowola Kolonia 106, 22 - 442 Adamów w związku z pismem Głównego lnspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Zarządzenie Nr 67/2023 w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2022r. oraz ustalenia wysokości tych nagród

Zarządzenie Nr 68/2023 w sprawie powierzenia Pani Anecie Moryń obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie

Zarządzenie Nr 69/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 110840L w m. Suchowola /góra/"

Zarządzenie Nr 72/2023 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 73/ 2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

Zarządzenie Nr 74/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 75/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2022r., oraz działacza sportowego i ustalenia wysokości tych nagród

Zarządzenie Nr 79/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg"

Zarządzenie Nr 80/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2023/2024"

Zarządzenie Nr 81/2023 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kąpieliska na zbiorniku wodnym w miejscowości Jacnia"

Zarządzenie Nr 82/2023

Zarządzenie Nr 83 /2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

Zarządzenie Nr 84/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 85/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 86 /2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 87/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 88/2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 94/2023 w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

Zarządzenie Nr 95/2023 w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

Zarządzenie Nr 96/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 97/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 98/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 99/2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz określenia zakresu zadań tych osób

Zarządzenie Nr 100/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2022 Wójta Gminy Adamów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Adamów do prowadzenia określonych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Adamów oraz występowania w imieniu gminy

Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych komunalnych w m. Suchowola Kolonia (dwa budynki), Potoczek, Feliksówka"

Zarządzenie Nr 103/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 104/2023

Zarządzenie Nr 105/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 106/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 107/2023

Zarządzenie Nr 108/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 109/2023 sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 110/2023 w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie Nr 111/2023 w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej

Zarządzenie Nr 112/2023

Zarządzenie Nr 113/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 114/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 115/2023 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg"

Zarządzenie Nr 116/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+273,77 w m. Adamów"

Zarządzenie Nr 117/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów do 2030 r.

Zarządzenie Nr 118/2023

Zarządzenie Nr 119/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Adamów do 2030 r

Zarządzenie Nr 120/2023

Zarządzenie Nr 121/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 roku

Zarządzenie Nr 122/2023 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 123/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 124/2023 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy dotyczącej wydobywania piasku w miejscowości Suchowola

Zarządzenie Nr 125/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Zarządzenie Nr 126/2023 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy gospodarowania ściekami na terenie nieruchomości położonych Suchowola Kolonia 106 i Suchowola Kolonia 107,22 - 442 Adamów

Zarządzenie Nr 127/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 128/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przyjęcia i likwidacji środków trwałych

Zarządzenie Nr 129/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego dla zadania pn. „Wyposażenie warsztatu artystyczno-florystycznego Centrum Integracji Społecznej - zakup samochodu osobowego"

Zarządzenie Nr 130/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 131/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 132/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Adamowie"

Zarządzenie Nr 133/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Adamów"

Zarządzenie Nr 134/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 135/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 136/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 137/2023 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy związanej z użytkowaniem przez Spółkę Good Idea w Warszawie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Adamów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1718/4 o pow. 0,1031 ha położonej w obrębie Jacnia

Zarządzenie Nr 138/2023 w sprawie organizacji uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Feliksówka

Zarządzenie Nr 139/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 140/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 141/2023

Zarządzenie Nr 142/2023

Zarządzenie Nr 143/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 144/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 145/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 146/2023 w sprawie określenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 147/2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 148/2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 149/2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale inne niż użytkowe

Zarządzenie Nr 150/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za piwnice

Zarządzenie Nr 151/2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 152/2023 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 153/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Nr 154/2023 w sprawie powołania komisji do spraw kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Adamów

 

 

Metryka

sporządzono
2023-10-26 przez Ewa Kaliszczak
udostępniono
2023-10-26 12:12 przez Wujec Mariusz
zmodyfikowano
2024-01-24 14:31 przez Wujec Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
125
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.