Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Adamów
Menu góra
Strona startowa Wójt Zarządzenia Wójta Rok 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2024, bieżące, menu 138 - BIP - Urząd Gminy Adamów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2024

Rok 2024

Zarządzenie Nr 1/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2024 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

Zarządzenie Nr 3/2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu"

Zarządzenie Nr 4/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: "Dowożenie 7 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów uczęszczających do szkól w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024r."

Zarządzenie Nr 5/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wspieranie aktywności lokalnej"

Zarządzenie Nr 6/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego".

Zarządzenie Nr 7/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów"

Zarządzenie Nr 8/2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzenie Nr 9/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: "Wspieranie aktywności lokalnej".

Zarządzenie Nr 10/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: "Wspieranie aktywności lokalnej"

Zarządzenie Nr 11/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego"

Zarządzenie Nr 12/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w gminie Adamów"

Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia"

Zarządzenie Nr 14/2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów

Zarządzenie Nr 15/2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów

Zarządzenie Nr 16/2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu"

Zarządzenie Nr 17/2024 w sprawie szczegółowych kierunków działania oraz sposobu kierowania realizacją zadań obronnych wykonywanych w 2024 roku w ramach ustawy o obronie ojczyzny

Zarządzenie Nr 18/2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Adamów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku

Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2023 rok

Zarządzenie Nr 21/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: "Działania wspierające aktywizację osób starszych - prowadzenie Klubu Seniora"

Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: "Działania wspierające aktywizację osób starszych - prowadzenie Klubu Seniora"

Zarządzenie Nr 23/2024 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

Zarządzenie Nr 24/2024

Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Adamów do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 26/2024 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zajmowania i wykorzystywania do swoich prywatnych celów działkę oznaczoną nr 676 położoną w obrębie Adamów, stanowiącą własność Gminy Adamów m.in. poprzez nasadzenie żywopłotu sięgającego powyżej 2 m wysokości, w związku z wnioskiem z dnia 22.01.2024 r. L.dz. 279/24 oraz z dnia 02.02.2024 r. L.dz. 463/24

Zarządzenie Nr 27/2024 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy dokonania nasadzeń drzew, jak i dokonania ich wycinki/przycinki na działce oznaczonej numerem 679 stanowiącej drogę gminną położoną w obrębie Adamów w związku z wnioskiem z dnia 09.02,2024 r. L.dz. 623/24

Zarządzenie Nr 28/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz określenia zakresu zadań tych osób

Zarządzenie Nr 30/2024 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zaorywania, podorywania drogi położonej w obrębie Rachodoszcze oznaczonej nr działki 647, częściowo zalesionej drogi oznaczonej nr działki 646 oraz zaorywania, obsiewania itp. drogi oznaczonej nr działki 645 na odcinku od pkt 508 do pkt. 506 w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2024 r. L.dz. 736/24

Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Adamowie zadań określonych dla gminy w Programie „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Zarządzenie Nr 33/2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia"

Zarządzenie Nr 34/2024 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Adamów do kontaktów z sołectwem

Zarządzenie Nr 35/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2022 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w posiadaniu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 36/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia norm paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 37/2024 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 38/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Zarządzenie Nr 39/2024 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu partnerskiego "Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zarządzenie Nr 40/2024 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Adamów na lata 2025-2032

Zarządzenie Nr 41/2024

Zarządzenie Nr 42/2024

Zarządzenie Nr 43/2024

Zarządzenie Nr 44/2024

Zarządzenie Nr 45/2024

Zarządzenie Nr 46/2024

Zarządzenie Nr 47/2024

Zarządzenie Nr 48/2024

Zarządzenie Nr 49/2024

Zarządzenie Nr 50/2024

Zarządzenie Nr 51/2024

Zarządzenie Nr 52/2024

Zarządzenie Nr 53/2024

Zarządzenie Nr 54/2024

Zarządzenie Nr 55/2024

Zarządzenie Nr 56/2024

Zarządzenie Nr 57/2024

Zarządzenie Nr 58/2024 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy składowania odpadów, pojazdów osobowych i maszyn rolniczych na działkach nr 568, 567/2 i 722 w obrębie Adamów i zanieczyszczania środowiska poprzez płyny, które wyciekają z tych pojazdów w związku z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Zarządzenie Nr 59/2024

Zarządzenie Nr 60/2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Adamów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku

Zarządzenie Nr 61/2024

Zarządzenie Nr 62/2024

Zarządzenie Nr 63/2024

Zarządzenie Nr 64/2024

Zarządzenie Nr 65/2024 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 66/2024 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Adamów za rok 2023

Zarządzenie Nr 67/2024

Zarządzenie Nr 68/2024

Zarządzenie Nr 69/2024

Zarządzenie Nr 70/2024

Zarządzenie Nr 71/2024

Zarządzenie Nr 72/2024

Zarządzenie Nr 73/2024

Zarządzenie Nr 74/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

Zarządzenie Nr 75/2024

Zarządzenie Nr 76/2024

Zarządzenie Nr 77/2024

Zarządzenie Nr 78/2024

Zarządzenie Nr 79/2024

Zarządzenie Nr 80/2024

Zarządzenie Nr 81/2024

Zarządzenie Nr 82/2024

Zarządzenie Nr 83/2024

Zarządzenie Nr 84/2024 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Adamów w czasie upałów

Metryka

sporządzono
2024-01-08 przez Wujec Mariusz
udostępniono
2024-01-08 14:03 przez Wujec Mariusz
zmodyfikowano
2024-07-12 13:43 przez Wujec Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
422
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.